รหัสนักศึกษา 58421236101-106 รุ่น 3

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 3 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558


 
รหัสนักศึกษา : 58421236101
ชื่อ-สกุล : นายเอกรินทร์  ชวดเมืองปักษ์
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236102
ชื่อ-สกุล : นางสาวอริยาพร  โทรัตน์
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236103
ชื่อ-สกุล : นางภัสธนมนท์  อุ่นจันที
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236104
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ  เขียวน้ำชุม
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236105
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236106
ชื่อ-สกุล : นางสาวนริศรา  พิมพา
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

<<หน้า 1 2 3 4 5   >>

 

 


วันที่ : 18 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 751

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com