รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ

    รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ

 

 

รศ.ดร.ทนงศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ
กรรมการหลักสูตร
 


วุฒิการศึกษา

 


วันที่ : 19 พ.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 419

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com