รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

       

นางสายสุนีย์ กลางประพันธ์

นางกมลพรรณ  เภาโพธิ์

นางสาววิมลรัตน์  พลหาญ

นางสาวทัศนพรรณ  จิรารักษ์

ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ    สลกนคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 61 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2559 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 62 ประจำเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2559  

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 62 ประจำเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2559  

 บทความ  บทความ  บทความ   บทความ 
       

นางลภัสรดา  นาโควงค์

นางสาวอนุสรา บุตรเพ็ง

นางสาวณะภา  ลีพรม

นางสาวนิตยา  พรมพินิจ

ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 62 ประจำเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2559 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2559 

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม    ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2558

  บทความ  บทความ   บทความ   บทความ 
       

 นายธีระพงษ์  มุ่งชู

นายศักดิ์นนท์  ภาคี

นางประภาพร  ภาคี

นายสุรชาติ  กำลังฤทธิ์ 

ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2559  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 62 ประจำเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2559  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 61 ประจำเดือนเมษายน- มิถุนายน 2559  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2559 
  บทความ   บทความ    บทความ    บทความ  
       
นายประกอบ  ตันมูล  นางสาวกิตติยา  ผ่านเมือง นางสาวยุพิน  อินธิแสง

นางวลัยลักษณ์  โจมไตร 

ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2559   วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2558   วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 13 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2558   วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560
  บทความ   บทความ    บทความ    บทความ  

 

 

 

 

นางสาวนิตยา คะเนนิล  นางสุกันยา  กำลังฤทธิ์  นางสาวณัฏฐนันท์ รันชิตโคตร นางสาววิลัยวรรณ ปู่ธิรัตน์ 
 ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ   ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ 

 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ปีที่ 14 ฉบับที่ 64 ประจำเดือนมกราคม- มีนาคม 2560  

 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 

  บทความ   บทความ    บทความ บทความ 
       

 

 

 

 

  >> Next


วันที่ : 2 มิ.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 1648

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com