แผนการเรียนตลอดหลักสูตร รุ่น 4

   แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

 

 

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

 

 

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

 

 

 แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

 

 

แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

 


วันที่ : 3 มิ.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 622

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com