การรับรองหลักสูตร

 

หลักสูตรวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ 55

 

หลักสูตรวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 58
 

หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา ก.ค.ศ.
 1. หลักสูตรวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ 55 (รายละเอียดหลักสูตร) 28 ก.ย.2555 8 ม.ค.2556

28 ก.ค.2558 

 28 ส.ค.2556
 2. หลักสูตรวิชาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2558  25 ก.ย. 2558 25 มี.ค.2559 10 มิ.ย. 2559  17 ส.ค. 2559 

 

 


วันที่ : 26 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2236

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com