ทำเนียบรุ่น 4

  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 4 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559

       

นางสาววนิดา  บุญอุ้ม

รหัสนักศึกษา 59421247101

นางสาวจิรวดี  ทวีโชติ

รหัสนักศึกษา 59421247102

นางสาวรัศมี  พิมพ์น้อย

รหัสนักศึกษา 59421247103

นางสาวณฐมน  อุปศรี

รหัสนักศึกษา 59421247104

       
       

นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี

รหัสนักศึกษา 59421247105

นางสาวปาจรีย์  หงษ์แก้ว

รหัสนักศึกษา 59421247106

นายเชิดศักดิ์  เกษโสภา

รหัสนักศึกษา 59421247107

นางสาววัชราพร  อุ่นคำ

รหัสนักศึกษา 59421247108

       
       

นายยุทธนา  สุวรรณเจริญ

รหัสนักศึกษา 59421247109

พระมานัต  ธมฺมทินฺโน

รหัสนักศึกษา 59421247110

นางสาวณัฏฐณิชา  ภูดีสม

รหัสนักศึกษา 59421247112

นายณัฐวุฒิ  แก้วเมืองน้อย

รหัสนักศึกษา 59421247113

       
       

นายสิทธิศักดิ์  ผาลี

รหัสนักศึกษา 59421247114

นางสาวจิราภรณ์  พรหมคำ

รหัสนักศึกษา 59421247115

นายศตวรรษ  อัคฮาด

รหัสนักศึกษา 59421247117

นายมานะจิต  วรสุข

รหัสนักศึกษา 59421247119

       
       

 นางลักขณา  ครุดอุทา 

รหัสนักศึกษา 59421247120

นายผนินทร  ผิวทอง

รหัสนักศึกษา 59421247121

 นางสาวทิพวรรณ  ไชยโย

รหัสนักศึกษา 59421247122 

นางสาวอ้อมพร  ชะนะดิษฐ์

รหัสนักศึกษา 59421247123

       
       

 นางสาวภรณ์ฒพักตร์ ธรรมวงค์

รหัสนักศึกษา 59421247124

นายเหล็กไหล  สุดทะวิไล

รหัสนักศึกษา 59421247125

นางสาวพรพิมล  ศิลป์สาย

รหัสนักศึกษา 59421247126  

นางสาววณิภา  โอ้น

รหัสนักศึกษา 59421247127

 หน้าที่ 2 >>


วันที่ : 31 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 1150

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com