ทำเนียบรุ่น 4 หน้า 2

 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 4 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559

       

 

นายวรวัชชากรณ์  สางาม

รหัสนักศึกษา 59421247128

 

นางสาวแพรธารทอง  สุทธิพล

รหัสนักศึกษา 59421247129

 นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน

รหัสนักศึกษา 59421247130

 

 นางสาวภัคประภา  สุพัฒนานนท์

รหัสนักศึกษา 59421247131

 

       
       

นางสาวนิโลบล  ทองวิเศษ

รหัสนักศึกษา 59421247132

นายชานนทร์  สุภายอง

รหัสนักศึกษา 59421247133

นางสาวพัชรินทร์  คณานันท์

รหัสนักศึกษา 59421247134

นางสาวลัดดาวรรณ  ว่องไว

รหัสนักศึกษา 59421247135

       
       

 นางสาวดวงฤทัย  วงศ์สิงห์

รหัสนักศึกษา 59421247136

เรือโทปัญญา  ละวาดชู

รหัสนักศึกษา 59421247137 

นายเจริญพร  พินิจมนตรี

รหัสนักศึกษา 59421247138

นางสาวอุทัยทิพย์  ทองสิงห์

รหัสนักศึกษา 59421247139

       
       

นางสใบแพร  เพียรชนะ

รหัสนักศึกษา 59421247140

นายภูวนาท  พลขันธ์

รหัสนักศึกษา 59421247141

นางสาวอุมาพร  แก้ววิจิตร

รหัสนักศึกษา 59421247142

นางสาวรุจาพา  ไชยวงศ์คต

รหัสนักศึกษา 59421247143 

       
 นางสาวสิรินา  มุงธิสาร

รหัสนักศึกษา 59421247144

 นางสาวภัทรศยา  วงโสภา

รหัสนักศึกษา 59421247145 

   
     

 

       
       
       

 << หน้าที่ 1


วันที่ : 17 ม.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 501

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com