รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 4

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษ รุ่น 4 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อสกุล

E-mail

1

59421247101

นางสาววนิดา  บุญอุ้ม

konit33@gmail.com

2

59421247102

นางสาวจิรวดี  ทวีโชติ

monokoreboo34@gmail.com

3

59421247103

นางสาวรัศมี  พิมพ์น้อย

rutsamee@259@gmail.com

4

59421247104

นางสาวณฐมน  อุปศรี

nu-kwan@hotmail.com

5

59421247105

นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี

n-joy1006@hotmail.com

6

59421247106

นางสาวปาจรีย์  หงษ์แก้ว

nickyaoe@hotmail.com

7

59421247107

นายเชิดศักดิ์  เกษโสภา

cherdsak.ketsopa.math@gmail.com

8

59421247108

นางสาววัชราพร  อุ่นคำ

wat0055@hotmail.com

9

59421247109

นายยุทธนา  สุวรรณเจริญ

yuttana130358_@hotmail.com

10

59421247110

พระมานัต  ธมฺมทินฺโน

-

11

59421247112

นางสาวณัฏฐณิชา  ภูดีสม

anna_1207222@hotmail.com

12

59421247113

นายณัฐวุฒิ  แก้วเมืองน้อย

iamsuperball@hotmail.com

13

59421247114

นายสิทธิศักดิ์  ผาลี

markminaj@gmail.com

14

59421247115

นางสาวจิราภรณ์  พรหมคำ

jirapornphom@gmail.com

15

59421247117

นายศตวรรษ  อัคฮาด

server.253@gmail.com

16

59421247119

นายมานะจิต  วรสุข

neemanachit@gmail.com

17

59421247120

นางลักขณา  ครุดอุทา

laknuna_2517@hotmail.com

18

59421247121

นายผนินทร  ผิวทอง

phanintorn2530@gmail.com

19

59421247122

นางสาวทิพวรรณ  ไชยโย

asocmi.sci@gmail.com

20

59421247123

นางสาวอ้อมพร  ชะนะดิษฐ์

asocmi.aom@gmail.com

21

59421247124

นางสาวภรณ์ฒพักตร์  ธรรมวงค์

pornthaphak9044@gmail.com

22

59421247125

นายเหล็กไหล  สุดทะวิไล

leklai_southarilay@wvi.org

23

59421247126

นางสาวพรพิมล  ศิลป์สาย

opsinsai@gmail.com

 24

59421247127

นางสาววณิภา  โอ้น

ponlawat_cha@hotmail.com

25

59421247128

นายวรวัชชากรณ์  สางาม

yootworawatchakon.s@gmail.com

26

59421247129

นางสาวแพรธารทอง  สุทธิพล

 paer.s@hotmail.com

27

59421247130

นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน

 wongtawat@hotmail.com

28

59421247131

นางสาวภัคประภา  สุพัฒนานนท์

 pak_bell@hotmail.com

29

59421247132

นางสาวนิโลบล  ทองวิเศษ

ninan.kku@gmail.com

30

59421247133

นายชานนทร์  สุภายอง

pat_att@hotmail.com

31

59421247134

นางสาวพัชรินทร์  คณานันท์

pat_a11@hotmail.co.th

32

59421247135

นางสาวลัดดาวรรณ  ว่องไว

laddawan_pim02@hotmail.com

33

59421247136

นางสาวดวงฤทัย  วงค์สิงห์

noina_1985@hotmail.com

34

59421247137

เรือโทปัญญา  ละวาดชู

panya7104395@hotmail.com

35

59421247138

นายเจริญพร  พินิจมนตรี

george25280@gmail.com

36

59421247139

นางสาวอุทัยทิพย์  ทองสิงห์

utai_t@hotmail.com

37

59421247140

นางสใบแพร  เพียรชนะ

-

 38

59421247141

นายภูวนาท  พลขันธ์

pu_christirn@hotmail.com

 39

59421247142

นางสาวอุมาพร  แก้ววิจิตร

samantansuk@gmail.com

40

59421247143

นางสาวรุจาพา  ไชยวงศ์คต

ningchaiwang@gmail.com

41 59421247144 นางสาวสิรินา  มุงธิสาร

 game_gee@hotmail.com

42 59421247145 นางสาวภัทรศยา  วงโสภา

 wanida_328@hotmail.com

 


วันที่ : 17 ม.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 1195

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com