รหัสนักศึกษา 59421247107-113 รุ่น 4

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 4 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559


 
รหัสนักศึกษา : 59421247107
ชื่อ-สกุล : นายเชิดศักดิ์  เกษโสภา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอุเทนพัฒนา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
E-mail : cherdsak.ketsopa.math@gmail.com
 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247108
ชื่อ-สกุล : นางสาววัชราพร  อุ่นคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอุเทนพัฒนา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
E-mail : wat0055@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247109
ชื่อ-สกุล : นายยุทธนา  สุวรรณเจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
E-mail : yuttana130358_@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247110
ชื่อ-สกุล : พระมานัต  ธมฺมทินฺโน
ตำแหน่ง :  ครู
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

E-mail :  -

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247112
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐณิชา  ภูดีสม
ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
E-mail : anna_1207222@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247113
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ  แก้วเมืองน้อย
ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :

 โรงเรียนนาเดื่อวิทยาคม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

E-mail :  iamsuperball@hotmail.com

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7 >>

 

 


วันที่ : 18 ม.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 344

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com