รหัสนักศึกษา 59421247114-121 รุ่น 4

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 4 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559


 
รหัสนักศึกษา : 59421247114
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิศักดิ์  ผาลี
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน : -
E-mail : markminaj@gmail.com
 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247115
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์  พรหมคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
E-mail : jirapornphom@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247117
ชื่อ-สกุล : นายศตวรรษ  อัคฮาด
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
E-mail : serve.253@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247119
ชื่อ-สกุล : นายมานะจิต  วรสุข
ตำแหน่ง :  นักวิชาการ
สถานที่ทำงาน : แผนกการศึกษา แขวงสะหวันนะเขต
E-mail :  neemanachit@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247120
ชื่อ-สกุล : นางลักขณา  ครุดอุทา
ตำแหน่ง :  ครู คศ.3
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอุเทนพัฒนา
E-mail : laknuna_2517@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247121
ชื่อ-สกุล : นายผนินทร  ผิวทอง
ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนค้อวิทยาคม ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
E-mail :  phanintorn2530@gmail.com

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7 >>

 

 


วันที่ : 18 ม.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 509

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com