รหัสนักศึกษา 59421247122-127 รุ่น 4

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 4 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559


 
รหัสนักศึกษา : 59421247122
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพวรรณ  ไชยโย
ตำแหน่ง :  ครูอัตราจ้าง
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
E-mail : asoci.sci@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247123
ชื่อ-สกุล : นางสาวอ้อมพร  ชะนะดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านโคกสายทอง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
E-mail : asocmi.aom@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247124
ชื่อ-สกุล : นางสาวภรณ์ฒพักตร์  ธรรมวงศ์
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน : -
E-mail : pornthaphak9044@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247125
ชื่อ-สกุล : นายเหล็กไหล  สุดทะวิไล
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail : leklai_southavilay@wvi.org

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247126
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพิมล  ศิลป์สาย
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน : -
E-mail : opsinsai@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247127
ชื่อ-สกุล :
นางสาววณิภา  โอ้น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนโพนวัฒนาวิทยา

E-mail :  ponlawat_cha@hotmail.com  

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 18 ม.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 394

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com