รหัสนักศึกษา 59421247128-133 รุ่น 4

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 4 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559


 
รหัสนักศึกษา : 59421247128
ชื่อ-สกุล : นายวัชชากรณ์  สางาม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเชียงยืนวิทยา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
E-mail : yootworawatchakon.s@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247129
ชื่อ-สกุล : นางสาวแพรธารทอง  สุทธิพล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านพะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
E-mail : paer.s@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247130
ชื่อ-สกุล : นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
E-mail : wongtawat@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247131
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัคประภา  สุพัฒนานนท์
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน : -
E-mail : pak_beii@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247132
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิโลบล  ทองวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร

E-mail : ninan.kku@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247133
ชื่อ-สกุล : นายชานนทร์  คณานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลภูพาน ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
E-mail :  pat_a11@hotmail.com

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 18 ม.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 413

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com