รหัสนักศึกษา 59421247134-139 รุ่น 4

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 4 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559


 
รหัสนักศึกษา : 59421247134
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรินทร์  คณานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนบ้านเชียงสื่อฯ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

E-mail : pat_a11@hotmail.co.th

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247135
ชื่อ-สกุล : นางสาวลัดดาวรรณ  ว่องไว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนไพศาลวิทยา อ.กุสิมาลย์ จ.สกลนคร 47210
E-mail : laddawan_pim02@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247136
ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงฤทัย  วงศ์สิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านเชียงสื่อราษฎร์อำนวย อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
E-mail : noina_1985@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247137
ชื่อ-สกุล : เรือโทปัญญา  ละวาดชู
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน : -
E-mail : panya7104395@hotmail.com  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247138
ชื่อ-สกุล : นายเจริญพร  พินิจมนตรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านกุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร
E-mail : george25280@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247139
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุทัยทิพย์  ทองสิงห์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

E-mail : utai_t@hotmail,com   

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 18 ม.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 352

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com