ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ บรรยายกาศภายในห้องเรียน ]
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : [1] 2 

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com