ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ]
: 395
: 392
: 380
: 406
: 361
: 320
: 341
: 332
: 341
: 330
: 354
: 326
: 369
: 372
: 355
: 375
: 344
: 424
: 358
: 340
: 373
: 382
: 341
: 343
: 336
: 296
: 397
: 368
: 352
: 352

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com