ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 16 ชั้ ]
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 16 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน ประธานกรรมการตรวจประเมิน นายภคพล คติวัฒน์ กรรมการตรวจประเมิน ดร.เพชรรัตน์ ใจบุญ กรรมการและเลขานุการตรวจประเมิน
: 181
: 163
: 157
: 141
: 141
: 158
: 156
: 153
: 153
: 155
: 142

ไปที่หน้า : [1] 

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com