ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษาไทย บรรยายโดย ท่าน ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ]
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษาไทย วันเสาร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรยายโดย ท่าน ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา
: 31
: 35
: 31
: 22
: 23
: 31
: 26
: 22
: 25
: 21
: 23
: 28
: 22
: 23
: 23
: 24
: 24
: 24
: 32
: 26
: 21
: 25
: 28
: 26
: 25
: 22
: 24
: 26
: 29
: 26

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com