ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษาไทย บรรยายโดย ท่าน ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ]
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษาไทย วันเสาร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรยายโดย ท่าน ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา
: 63
: 65
: 63
: 48
: 59
: 64
: 51
: 60
: 50
: 71
: 51
: 47
: 60
: 101
: 50
: 52
: 49
: 57
: 69
: 55
: 69
: 72
: 61
: 57
: 56
: 58
: 55
: 64
: 62
: 56

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com