ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษาไทย บรรยายโดย ท่าน ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ]
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษาไทย วันเสาร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรยายโดย ท่าน ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา
: 38
: 19
: 14
: 14
: 15
: 14
: 13
: 13
: 15
: 14

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com