ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยายกาศภายในห้องเรียน ]
: 358
: 373
: 369
: 388
: 336
: 397
: 371
: 364
: 403
: 379
: 381
: 336
: 357
: 357
: 381
: 358
: 343
: 340
: 328
: 316
: 328
: 330
: 364
: 343
: 355
: 332
: 308
: 330
: 336
: 358

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com