ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยายกาศภายในห้องเรียน ]
: 348
: 364
: 362
: 382
: 330
: 390
: 365
: 358
: 397
: 374
: 377
: 331
: 353
: 352
: 376
: 353
: 338
: 336
: 324
: 312
: 324
: 326
: 360
: 339
: 351
: 328
: 305
: 327
: 333
: 355

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com