ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยายกาศภายในห้องเรียน ]
: 371
: 384
: 380
: 398
: 346
: 410
: 383
: 376
: 416
: 390
: 393
: 346
: 368
: 368
: 395
: 371
: 359
: 352
: 340
: 329
: 340
: 344
: 379
: 353
: 366
: 343
: 321
: 342
: 347
: 369

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com