ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยายกาศภายในห้องเรียน ]
: 300
: 245
: 269
: 255
: 250
: 229
: 228
: 256
: 235
: 216
: 241
: 244
: 228
: 234
: 242
: 212
: 236
: 237
: 266
: 222
: 231
: 196

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com