ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยายกาศภายในห้องเรียน ]
: 308
: 257
: 277
: 262
: 260
: 236
: 236
: 265
: 241
: 222
: 249
: 250
: 234
: 241
: 250
: 219
: 242
: 243
: 273
: 235
: 242
: 206

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com