ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยายกาศภายในห้องเรียน ]
: 505
: 505
: 489
: 522
: 452
: 535
: 506
: 502
: 536
: 512
: 526
: 466
: 503
: 508
: 501
: 501
: 472
: 468
: 482
: 476
: 481
: 466
: 484
: 440
: 434
: 429
: 423
: 475
: 360
: 334

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com