ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยายกาศภายในห้องเรียน ]
: 412
: 331
: 329
: 274
: 273
: 302
: 280
: 257
: 292
: 284
: 264
: 290
: 249
: 280
: 273
: 303
: 330
: 280
: 256

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com