ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยายกาศภายในห้องเรียน ]
: 336
: 303
: 394
: 313
: 312
: 262
: 263
: 293
: 273
: 250
: 283
: 279
: 260
: 269
: 286
: 247
: 278
: 271
: 302
: 325
: 278
: 254

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com