ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ]
: 373
: 384
: 375
: 328
: 344
: 417
: 359
: 323
: 359
: 309
: 308
: 334
: 356
: 372
: 360
: 344
: 350
: 330
: 319
: 328
: 357
: 363
: 375
: 344
: 344
: 344
: 315
: 339
: 346
: 364

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com