ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ]
: 287
: 304
: 305
: 277
: 268
: 309
: 277
: 281
: 264
: 273
: 299
: 336
: 335
: 294
: 307
: 325

ไปที่หน้า : [1] 

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com