ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานกีฬา "สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ ครั้งที่ 1" ]
งานกีฬา "สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ ครั้งที่ 1" นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ระหว่าง วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 315
: 306
: 336
: 302
: 296
: 305
: 306
: 299
: 290
: 309
: 312
: 309
: 290
: 296
: 306
: 277
: 292
: 282
: 325
: 270
: 301
: 274
: 287
: 261

ไปที่หน้า : [1] 

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com