ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา และเข้าร่วมงาน Research expro ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 ]
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา และเข้าร่วมงาน Research expro ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1
: 257
: 326
: 300
: 292
: 268
: 266
: 294
: 286
: 267
: 296
: 286
: 257
: 251
: 276
: 252
: 212
: 237
: 217
: 206
: 207
: 252
: 225
: 222
: 238
: 206
: 207
: 221
: 232
: 220
: 227

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com