ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนที่มีการบริหารเป็นเลิศ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2557 ]
โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนที่มีการบริหารเป็นเลิศ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2557
: 181
: 178
: 158
: 139
: 157
: 160
: 150
: 137
: 131
: 132
: 150
: 140
: 133
: 141
: 134
: 125
: 127
: 117
: 124
: 156
: 142
: 128
: 140
: 132
: 123
: 130
: 126
: 135
: 141
: 135

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com