ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

 

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  ในวันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2556

 วันที่ : 3 ก.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 418

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com