ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ : 25 พ.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 411

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com