ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ปรับแก้ไขขั้นตอนการขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


 เรื่อง ปรับแก้ไขขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558วันที่ : 19 พ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 279

 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com